Lover

NEFs lover

(Vedtatt i konstituerende møte 13. mai 1918 med senere endringer,

siste gang 17.6.2020)

§1

Navn og formål

Foreningens navn er Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) og den er en landsomfattende forening.

Foreningen er tilknyttet Tekna gjennom en egen samarbeidsavtale

NEFs formål er å være et naturlig samlingssted for personer, bedrifter og organisasjoner som har et engasjement for, eller interesse av elkraftteknikk og tilstøtende fagområder.

Det innebærer:

–    Gjennom foredrag, kurs og konferanser, ekskursjoner, diskusjon og fagpresse å lette utveksling av erfaringer og å spre kunnskaper innen foreningens fagområder.

–    Gjennom engasjement av sine medlemmer å sette viktige saker innen fagområdet på dagsorden i det offentlige rom, samt å engasjere seg i samfunnsdebatten.

–    Gjennom engasjement av – og kompetanseøkning hos sine medlemmer å sørge for utvikling og bruk av bærekraftige løsninger i samfunnet.

–    Å foranledige og formidle samarbeide med andre organisasjoner for ivaretagelse av felles interesser.

–    I tillegg å være et møtested for sosialt samvær med faglige kollegaer og derved
også å kunne tilby enkelte rent sosiale arrangementer til medlemmene.

–    Virksomheten skal skje i henhold til norsk lov og god forretningsskikk.

§2

Medlemmer

Medlemmer er fagfolk, bedrifter og organisasjoner med interesse for fagområdene definert i § 1

Innmelding

Innmelding skjer på fastlagt skjema som sendes til generalsekretariatet, enten direkte fra hjemmesiden eller på annen måte. Generalsekretæren godkjenner og registrerer innmeldingen som kvitteres med velkomstbrev. Kopi av velkomstbrevet sendes sekretæren i den aktuelle gruppen.

Medlemskategorier
Foreningen har følgende medlemskategorier:
Studentmedlemmer

Studenter ved høgskoler og universiteter kan opptas som studentmedlemmer med spesielt lav kontingent. Studentmedlemmer har fulle rettigheter i foreningen.  Etter endt studietid registreres overgang til annen medlemskategori. Det gjelder ingen aldersbegrensninger.

Juniormedlemmer
Medlemmer registreres som juniormedlemmer med lavere kontingent til og med det året de fyller 30 år.
Ordinære medlemmer
Alle som ikke klassifiserer til annen kategori er ordinære medlemmer.

Seniormedlemmer
Alle medlemmer som enten er pensjonister eller som er fylt 67 år kvalifiserer til å være seniormedlem med lavere kontingent.

Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan utnevnes av Fellesstyret etter forslag fra 2 medlemmer av Fellesstyret, et gruppestyre eller 10 medlemmer. For utnevnelse av æresmedlemmer kreves enstemmig beslutning av det samlede Fellesstyre. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Firmamedlemmer
Bedrifter og organisasjoner som er engasjert innen foreningens fagområde kan tegne firmamedlemskap og bl.a. oppnevne to representanter. De har rettigheter som personlige medlemmer, men kan ikke inneha tillitsverv.

Medlemmers rettigheter

Ethvert medlem får tilsendt foreningens fagtidsskrift og trykte publikasjoner forøvrig etter fellesstyrets bestemmelse.

Utelukkelse

Etter begrunnet forslag fra Fellesstyret kan et medlem ekskluderes ved beslutning av representantskapet når minst 3/4 stemmer for det.

Medlemmer som etter 2 purringer og et siste varsel ikke har betalt årskontingenten ekskluderes imidlertid automatisk med informasjon til Fellesstyret.

§3

Organisasjon
Foreningen er registrert som én juridisk enhet og har organisasjonsnummer 971 526 521. Den er organisert med Representantskap, et Fellesstyre og lokale grupper med sine gruppestyrer. En lokal gruppe kan ikke binde hovedforeningen.

Daglig drift ivaretas av et generalsekretariat.

§4

Økonomi og kontingent

Regnskapsåret følger kalenderåret. Medlemskontingenten fastsettes av representantskapet. De fastsetter også de årlige bidrag til gruppene.

§5

Grupper

På steder hvor medlemmene ønsker det, kan det etter godkjennelse av Fellesstyret dannes en lokal gruppe, som dog til enhver tid må telle minst 15 medlemmer.

Område
I samme kommune kan det kun opprettes én lokal gruppe. Gruppen kan omfatte medlemmer fra flere kommuner. Et medlem kan ikke tilhøre mer enn én gruppe.

Ledelse

Gruppestyret består minimum av leder, nestleder og sekretær, som velges ved særskilte valg. Alle verv har normalt 2 års funksjonstid. Valgene forskyves slik at tilnærmet halve styret er på valg hvert år.  Der velges også to varamedlemmer til styret, samt to revisorer.  Styret er beslutningsdyktig når minst ¾ av styremedlemmene er tilstede. Det skrives referat fra styremøtene og referatene distribueres til styremedlemmene og generalsekretariatet. Det overlates forøvrig til den enkelte gruppe å fastsettes sitt reglement.

Medlemsbase
Generalsekretariatet fører medlemsbasen for gruppene og leverer oppdaterte adresselapper, adresselister eller E-postlister til møteinnkallinger og forøvrig medlemslister etter ønsker og behov.

Møter

Lokalgruppene avholder møter og andre arrangementer så ofte styret finner det formålstjenlig. Møteinnkallinger skjer med E-post, alternativt skriftlig. Innkallingen må alltid angi de saker som skal behandles. Alle innkallinger og invitasjoner sendes også elektronisk til generalsekretariatet for publisering på hjemmesiden.

Årsmøte

Årsmøtet må innkalles med minst 2 ukers varsel og skal avholdes senest i mai måned. Medlemmene inviteres til å komme med forslag til årsmøtet. Slike forslag styrebehandles og legges frem for årsmøtet, med innstilling fra styret. Årsmøtet skal behandle gruppens årsberetning for siste kalenderår med tillegg av omtale av ”hittil i år”, revidert regnskap for det samme kalenderåret, estimat for årets regnskap samt budsjett for neste kalenderår og det skal foretas valg av gruppens leder, styremedlemmer, revisor, valgkomite og to representanter til Representantskapsmøtet.

Funksjonstiden for de valgte begynner umiddelbart etter avsluttet årsmøte.

Innberetning

Protokoll eller referat, årsberetning, regnskap og budsjett oversendes generalsekretæren snarest etter årsmøtet. Sekretariatet sørger så for kopiering og videre distribusjon til Fellesstyre og Representantskap. Dokumentene må derfor være ham i hende senest en uke før representantskapsmøtet som normalt holdes i første halvdel av juni måned hvert år.

Oppløsning
En lokal gruppe løses opp hvis medlemstallet kommer under 15 personer eller når de ikke er i stand til å velge et ansvarlig styre. Alle aktiva overføres da til hovedforeningen.

§6

Fellesstyre

Foreningens Fellesstyre består av minst 7 medlemmer, nemlig foreningens President, en visepresident og ytterligere minst 5 medlemmer. Minst ett av medlemmene må være medlem av Tekna, ref samarbeidsavtale med Tekna.  Ved valg må det legges vekt på at alle grupper skal være representert og da fortrinnsvis med sine ledere. Gruppeledere som ikke er styremedlemmer har møterett, men ikke stemmerett. Ved forfall til fellesstyremøter bør det om mulig møte en ad hoc stedfortreder fra gruppestyret for å representere gruppen. Fungerende President og generalsekretæren besørger de løpende forretninger og representerer foreningen utad. Fellesstyret avholder møte minst en gang årlig. Møte kan forøvrig sammenkalles når Presidenten finner det ønskelig eller minst 3 styremedlemmer forlanger det. Det er også Fellesstyrets ansvar å fastlegge et endelig budsjett innen 1. desember hvert år. Representanter til faste komiteer og råd oppnevnes av fellesstyret.

Fellesstyremøter

Fellesstyret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede. Fellesstyret bestemmer selv sin forretningsorden. Generalsekretæren skriver referat som godkjennes på neste møte.

Generalsekretær

Fellesstyret ansetter eller engasjerer generalsekretær og avtaler dennes betingelser. Generalsekretæren fungerer også som sekretær ved representantskapsmøter.

§7

Representantskap

Representantskapet er foreningens øverste myndighet. Det består av to valgte representanter fra hver lokalgruppe, og møter ordinært en gang hvert år innen juni måneds utgang. Representantene velges av gruppenes årsmøter.  Dersom representanten ikke kan møte, kan representanten gi fullmakt til et annet medlem fra samme gruppe. Fellesstyret møter uten stemmerett. Medlemmer av fellesstyret er ikke valgbare til representantskapsmøtet, og kan heller ikke gis fullmakt.

Anmeldelse av saker

Enhver sak, herunder også lovendringer, som ønskes behandlet, må være skriftlig meddelt fellesstyret innen 30. april. Fellesstyret behandler og legger frem saken for representantskapet med sin innstilling. Enkeltmedlemmer kan også fremme saker til representantskapet, men det bør da fortrinnsvis fremmes via styret i den lokale gruppen i tide til at de skal kunne behandle den og videresende den med sin innstilling innen den angitte fristen. Likevel er det også mulig for enkeltmedlemmer å fremme saker direkte til generalsekretariatet innen den angitte fristen.

Dagsorden

På det ordinære representantskapsmøtet behandles:

 1. Valg av ordfører, fortrinnsvis fra arrangerende gruppe.
 2. Fellesstyrets beretning om foreningens virksomhet i det foregående kalenderår.
  Korte oversikter over gruppenes aktiviteter og status skal også være med.
  Beretningen skal også gi kort omtale av viktige hendelser i inneværende år.
 3. Revidert regnskap for siste regnskapsår.
 4. Gruppenes årsberetninger og regnskap.
 5. Neste års kontingent.
 6. Neste års bidrag til gruppene.
 7. Budsjettsignaler eller forslag til Fellesstyret for neste års budsjett.
 8. Lovforslag og viktige saker som ikke etter Fellesstyrets beslutning er underlagt
 9. Valg på:
  A. Foreningens President og en visepresident ved særskilte valg, samt 5
  styremedlemmer. Alle valg er normalt med 2 års funksjonstid og tilpasses så
  tilnærmet halve styret er på valg hvert år.
  B. 2 revisorer. Det velges en hvert år og begge har normalt 2 års funksjonstid.
  C. Oppmann  (leder) til neste års valgkomité.
  Funksjonstiden trer i kraft etter avsluttet møte.
 10. Tid og sted for neste års representantskapsmøte.

§8

Ekstraordinært representantskapsmøte

Ekstraordinært kan Representantskapet sammenkalles når Fellesstyret eller tre gruppestyrer forlanger det.

 §9

Avstemning

Hvor ikke annet er bestemt, fattes alle beslutninger i foreningens organer med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gir møtelederens stemme utslaget.
Ved personvalg med flere kandidater skal avstemningen skje skriftlig. Inntrer det stemmelikhet så foretas omvalg. Bringer heller ikke det et resultat så avgjøres valget ved loddtrekning.

§10

Uravstemning

Fellesstyrets flertall kan sende uttalelser og beslutninger angående viktige saker av offentlig natur eller forøvrig av stor rekkevidde til avstemning blant samtlige medlemmer. Det må da fastlegges på forhånd om uravstemningen skal være veiledende eller bindende. Fellesstyret fastsetter på hvilken måte og innen hvilken frist avstemningen skal skje. Dersom minst 5 medlemmer av Representantskapet krever det skal det gjennomføres uravstemning med bindende virkning. For bindende uravstemninger gjelder normalt simpelt flertall, men med sterkere krav for lovendringer.

§11

Lovendringer

Endringer  i lovene kan kun foretas på ordinært representantskapsmøte hvor minst ¾ av representantene er tilstede. Er ikke et tilstrekkelig antall representanter tilstede, kan Fellesstyret enten beramme et ekstraordinært representantskapsmøte, som beslutter uten hensyn til fremmøtet, eller foranledige uravstemning som vil ha bindende virkning.
For lovendringer  kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Det gjelder også ved uravstemning.

§12

Oppløsning

Foreningens oppløsning kan kun besluttes på ordinært representantskapsmøte eller i tilfelle ved uravstemning. Forslag om oppløsning behandles forøvrig på samme måte som lovforslag. I tilfelle oppløsning tilfaller foreningens disponible eiendeler et formål som det er opp til det sittende Fellesstyre å velge.